Đại hội đồng cổ đông Thường niên TCT Sông Đà năm 2024
05:30 PM, Saturday, 25/05/2024

Ngày 24 tháng 05 năm 2024, Tổng công ty Sông Đà-CTCP (Mã CK:SJG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024. Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng phải trình Đại hội quyết định theo quy định nhưBáo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023, Kết quả thực hiện SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;  Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và các nội dung quan trọng khác với sự đồng thuận cao của các cổ đông.

Trong năm 2024, Tổng công ty Sông Đà đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 6.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 525 tỷ đồng.

Theo báo cáo năm 2023, Tổng công ty Sông Đà ghi nhận lợi nhuận sau thuế 515 tỷ đồng. Tỷ lệ Chi trả cổ tức bằng tiền là 10%.

Về định hướng kinh doanh trong năm 2024, Tổng công ty Sông Đà sẽ hoàn thành quyết toán, bàn giao vốn Nhà nước sang công ty cổ phần; hoàn thành công tác quyết toán các hợp đồng tổng thầu với Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công; tập trung tiếp thị đấu thầu đảm bảo đủ việc làm; sản xuất kinh doanh điện đạt 1.970 Kwh; tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác thu vốn, thu nợ; và thực hiện các hoạt động tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả SXKD và đầu tư theo kế hoạch.

Trong đó, hoàn thành quyết toán, thanh lý hơp đồng với chủ đầu tư các dự án: thủy điện Xekaman 1, Xekaman 3, Nậm Chiến; Hoàn thành quyết toán hợp đồng với chủ đầu tư dự án thủy điện Yaly mở rộng... Mục tiêu nhiêm vụ của công tác tiếp thị đâu thầu năm 2024 của toàn Tổng công ty với giá trị trúng thầu khoảng 6.000 tỷ đồng.

Về nhận sự, tại Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Sông Đà-CTPC năm 2024 đã miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Nguyên Tiến Dũng do có đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là ông Lê Văn Tuấn. Như vậy Hội đồng quản trị và Ban kiêm soát TCT Sông Đà - CTCP nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ gồm các ông/bà như sau:

- Hội đồng quản trị 05 người gồm: ông Trần Văn Tuấn, ông Trần Anh Đức, ông Đặng Quốc Bảo, ông Nguyễn Anh Tùng và ông Lê Văn Tuấn;

- Ban kiểm soát gồm 03 người gồm: ông Nguyễn Văn Thắng, ông Hà Tuấn Linh và ông Tống Quang Vinh.

Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà chúc mừng ông Lê Văn Tuấn được Đại hội bầu bổ sung và HĐQT TCT, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website