Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
04:00 PM, Tuesday, 09/07/2024

       Ngày 09/7/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

       Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối tới 15.644 điểm cầu các bộ, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc với hơn 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

       Tại Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà, Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu Đảng ủy Tổng công ty đến 29 điểm cầu các tổ chức đảng trực thuộc, với sự tham dự của hơn 500 cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty.

       Dự hội nghị tại điểm cầu Tổng công ty Sông Đà, có đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT chủ trì; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT; Các đồng chí Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc TCT; Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên TCT; Ủy viên UBKT Đảng ủy TCT đang công tác tại Cơ quan TCT; Trưởng, Phó các Cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy TCT; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn TCT; Bí thư, Phó bí thư Đoàn thanh niên TCT; Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư và đảng viên tại các chi bộ thuộc Đảng ủy Cơ quan Công ty mẹ TCT.

       Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và hướng dẫn thực hiện Quy định; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

       Quy định số 144-QĐ/TW nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định số 144-QĐ/TW là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

       Về Chỉ thị số 35-CT/TW, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

       Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển; công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, “làm đến đâu chắc đến đó”; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài...

       Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân.

       Trên cơ sở đó, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW trong toàn Đảng bộ Tổng công ty, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các văn bản phù hợp với chức năng nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả quy định, chỉ thị.

       Một số hình ảnh tại điểm cầu Tổng công ty Sông Đà và một số đơn vị trực thuộc:

 

Điểm cầu Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà tại Hà Nội

 

Điểm cầu Đảng ủy Công ty CP Sông Đà 5

 

Điểm cầu Đảng ủy Công ty CP Đầu tư & Phát triển Điện Sesan 3A

 

Điểm cầu Đảng ủy Công ty CP Thủy điện Cần Đơn

 

Điểm cầu Đảng ủy Công ty CP Sông Đà 9

 

Điểm cầu Đảng ủy Công ty CP Tư vấn Sông Đà

 

Điểm cầu Đảng ủy Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến

 

Điểm cầu Đảng ủy Công ty CP Sông Đà 6

Bài: Ban Tuyên giáo.

Tin tức khác
Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website