0608_Ha_Long_1.jpg
Nhà máy Xi măng Hạ Long
Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Hình ảnh
0608_Ha_Long_1.jpg
Dự án khác