nha-may-thuy-dien-hoa-binh.png
Nhà máy thủy điện Hòa Bình
Hòa Bình
Hình ảnh
nha-may-thuy-dien-hoa-binh.png
Dự án khác
Nhà máy thủy điện Thác Bà (11:48 PM, Friday, 20/10/2023)
NHÀ QUỐC HỘI (03:57 PM, Tuesday, 10/05/2016)
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN LAI CHÂU (04:39 PM, Friday, 08/04/2016)
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA (05:21 PM, Sunday, 29/09/2013)