Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Sông Đà-CTCP năm 2023
02:30 PM, Friday, 09/06/2023

             Ngày 09 tháng 06 năm 2023, Tổng công ty Sông Đà-CTCP (Mã CK:SJG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023. Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng phải trình Đại hội quyết định theo quy định nhưBáo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022, Kết quả thực hiện SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;  Báo cáo Kết quả hoạt động giai đoạn 2018 – 2023 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023-2028; Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và các nội dung quan trọng khác với sự đồng thuận cao của các cổ đông.

Trong năm 2023, Tổng công ty Sông Đà đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 6.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 573 tỷ đồng.

Theo báo cáo năm 2022, Tổng công ty Sông Đà ghi nhận lợi nhuận sau thuế 769 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch lợi nhuận năm 2023 sẽ giảm 25,5% so với thực hiện trong năm 2022.

Về định hướng kinh doanh trong năm 2023, Tổng công ty Sông Đà sẽ hoàn thành quyết toán, bàn giao vốn Nhà nước sang công ty cổ phần; hoàn thành công tác quyết toán các hợp đồng tổng thầu với Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công; tập trung tiếp thị đấu thầu đảm bảo đủ việc làm; sản xuất kinh doanh điện đạt 2.032 Kwh; tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả công tác thu vốn, thu nợ; và thực hiện các hoạt động tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả SXKD và đầu tư theo kế hoạch.

Trong đó, hoàn thành quyết toán giá trị thủy điện Xekaman 1; quyết toán giá trị hợp đồng tổng thầu xây lắp với Chủ đầu tư thủy điện Xekaman 3; hoàn thành quyết toán và thanh lý hợp đồng với Chủ đầu tư/Tổng thầu dự án Nam Hòn Khô, thủy điện Đakđrinh; Hoàn thành quyết toán với các đơn vị thi công tại các dự án như Đồng Nai 5, Huội Quảng, Lai Châu, Hủa Nam Nậm Chiến...

Quay lại các tờ trình, năm 2022, Tổng công ty Sông Đà trình cổ đông kế hoạch cổ tức 10%.

Về nhận sự, tại Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Sông Đà-CTPC năm 2023 đã bầu lại nhiệm kỳ mới 2023 đến năm 2028. Trong đó:

- Hội đồng quản trị 5 người gồm ông Trần Văn Tuấn, ông Trần Anh Đức, ông Đặng Quốc Bảo, ông Nguyễn Anh Tùng và ông Nguyễn Tiến Dũng;

- Ban kiểm soát gồm 3 người gồm ông Nguyễn Văn Thắng, ông Hà Tuấn Linh và ông Tống Quang Vinh.

Đ/c Hồ Văn Dũng - Bí thư Đảng uỷ TCT chúc mừng Hội đồng quản Tổng công ty Sông Đà-CTCP nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đ/c Nguyễn Anh Tùng - Trưởng Ban đầu tư 2 TCT SCIC

chúc mừng Ban kiểm soát Tổng công ty Sông Đà-CTCP nhiệm kỳ 2023 -2028

Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website