Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thâù VH-01-“Cung cấp dịch vụ an ninh, Bảo vệ toà nhà Sông Đà - Mỹ Đình”
07:26 AM, Monday, 09/01/2023

TỔNG CÔNG TY

SÔNG ĐÀ-CTCP

   

Số:            /TCT -KTe

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

      Hà Nội, ngày      tháng 01 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu VH-01-“Cung cấp dịch vụ an ninh, bảo vệ Tòa nhà Sông Đà – Mỹ Đình”

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

 

 

Căn cứ:

 • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;
 • Quyết định số 155/TCT-HĐQT ngày 02/8/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà – CTCP về việc phê duyệt và ban hành Quy định về mua sắm hàng hóa, dịch vụ để duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty Mẹ - Tổng công ty Sông Đà – CTCP;
 • Giấy ủy quyền số 1046/TCT-KTe-KT.PC.QTRR ngày 21/10/2021;
 • Giấy giao nhiệm vụ số 1060/TCT-KTe ngày 30/12/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu (1) Cung cấp dịch vụ an ninh, bảo vệ và (2) vận hành hệ thống kỹ thuật của Tòa nhà Sông Đà – Mỹ Đình;
 • Quyết định số 01/TCT-KTe ngày 03/01/2023 của Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà – CTCP về việc phê duyệt đề cương, dự toán chi phí công tác cung cấp dịch vụ an ninh, bảo vệ tại tòa nhà Sông Đà – Mỹ Đình;
 • Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu VH-01-“Cung cấp dịch vụ an ninh, bảo vệ Tòa nhà Sông Đà – Mỹ Đình” ngày 06/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu VH-01-“Cung cấp dịch vụ an ninh, bảo vệ Tòa nhà Sông Đà – Mỹ Đình” như sau:

 • Tên gói thầu: VH-01-“Cung cấp dịch vụ an ninh, bảo vệ Tòa nhà Sông Đà – Mỹ Đình”.
 • Giá gói thầu: 2.984.991.897 đồng (đã bao gồm thuế VAT).
 • Nguồn vốn: Vốn SXKD của Tổng công ty.
 • Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 • Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 01/2023.
 • Loại hợp đồng: Trọn gói.
 • Thời gian thực hiện Hợp đồng: 12 tháng.

Điều 2: Giám đốc các Ban Quản lý kỹ thuật công nghệ, Kinh tế, Kiểm tra - Pháp chế - Quản trị rủi ro, Chiến lược – Đầu tư, Tài chính kế toán, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện các bước tiếp theo của gói thầu đảm bảo tiến độ và theo đúng quy định của Nhà nước và của Tổng công ty./.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                        

- Như điều 2;

- TGĐ TCT (b/c);

- Lưu VP, KTe.

 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn

Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website