CÁC ĐẢNG BỘ, CHI BỘ TRỰC THUỘC
01:12 AM, Monday, 24/06/2024
DANH SÁCH CÁC ĐẢNG BỘ, CHI BỘ
TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
 
1.   Đảng bộ Cơ quan TCT
2.   Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 3
3.   Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 4
4.   Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 5
5.   Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 6
6.   Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 9
7.   Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 10
8.   Đảng bộ Công ty CP Tư vấn Sông Đà
9.   Đảng bộ Công ty CP Thủy điện Cần Đơn
10. Đảng bộ Công ty CP Thủy điện Nậm Chiến
11. Đảng bộ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A
12. Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 7
13. Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 2
14. Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 11
15. Đảng bộ Công ty CP Cơ khí Lắp máy Sông Đà
16. Đảng bộ Công ty CP Điện Việt Lào
17. Chi bộ Công ty CP Sông Đà 12
18. Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sông Đà Ucrin
19. Chi bộ Công ty CP Phát triển Nhà Khánh Hòa
20. Chi bộ Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà
21. Chi bộ Công ty TNHH MTV Hạ tầng Sông Đà
Tổng số đảng viên: 1.684 đảng viên 

 


DANH SÁCH ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website