Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

Tổng công ty Sông Đà tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác SXKD năm 2020 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Ngày 05/01, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà-CTCP đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác SXKD năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đến dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo các các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổng công ty ĐT&KD vốn nhà nước (SCIC). Về phía Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà, có các đồng chí: Hồ Văn Dũng – Q.Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT; Trần Văn Tuấn- UVBCH Đảng ủy Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT; Phạm Văn Quản - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn TCT. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, UV BCH Đảng bộ TCT; Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy TCT; Chủ tịch Công đoàn TCT; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TCT; Trưởng ban nữ công TCT; Giám đốc các Ban chức năng TCT, Giám đốc các Ban điều hành, dự án TCT; Các đ/c Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TCT; Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc/Giám đốc các Công ty con, Công ty liên kết.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Quản - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT Sông ĐÀ cho biết: Trong năm 2020, Đảng ủy Tổng công ty luôn quan tâm và tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua việc xây dựng những nội dung cụ thể trong chương trình công tác năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ngay sau Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ; công tác quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định; công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp được triển khai bài bản, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà cũng đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, sự tham gia phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý điều hành của  Tổng công ty ĐT&KD vốn nhà nước (SCIC). Trên cơ sở đó, đã đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời đối thoại, giải quyết những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người lao động. 

Trong năm vừa qua mặc dù ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh covid-19 tuy nhiên vơi sự chỉ đạo thống nhất và xuyên suốt từ Đảng ủy Tổng công ty đến các Đảng bộ cơ sở, nhìn chung trong năm 2020 các chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng của Tổng công ty Sông Đà đều hoàn thành tốt; Và để đánh giá nhưng kết quả đó trong tháng 11 và 12 năm 2020 vừa qua Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà cũng đã tiến hành Tổ chức Kiểm điểm Đảng viên đối với tập thể và cá nhân từ cấp chi bộ, đảng bộ cơ sở đến Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty và từng các nhân các đồng chí lãnh đạo trong Ban thường vụ, cơ bản đã hoàn thành tốt đẹp.

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà-CTCP lần thứ XII, đồng thời tích cực tham gia vào công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngay sau Đại hội, Đảng ủy TCT cũng đã kịp thời xây dựng, ban hành chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa, các quy chế làm việc của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đồng bộ công tác sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ theo quy định, đồng thời phát huy được vai trò, năng lực của cán bộ. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của đảng; sinh hoạt chi bộ được duy trì theo đúng quy định; công tác phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy và lý luận chính trị được Đảng ủy triển khai kịp thời và đúng đối tượng.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng thực hiện thường xuyên đảm bảo theo đúng quy định của đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Đảng ủy TCT đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ tham mưu, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và triển khai hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và hỗ trợ kịp thời những địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ với tổng giá trị gần 1 tỷ 500 triệu đồng cho các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và hơn 600 CBCNV, người lao động của TCT. 

Năm 2020, là năm thứ 3 Tổng công ty Sông Đà hoạt động theo mô hình CTCP, và được chuyển đổi chủ sở hữu phần vốn nhà nước từ Bộ Xây dựng về Tổng công ty và đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); Nhưng năm vừa qua là giai đoạn Tổng công ty Sông Đà gặp tương đối nhiều khó khăn về việc làm do các công trình trọng điểm TCT thi công đã hoàn thành; Công tác tiếp thị đấu thầu thuộc ngành EPC có sự cạnh tranh khốc liệt nên sản lượng của TCT bị thiếu hụt. Đồng thời năm 2020 đã diễn ra đại dịch toàn cầu Covid-19 cũng đã gây ra ảnh hưởng trầm trọng đến nền kinh tế của thể giơi, Việt Nam và nhiều doanh nghiệp.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức tuy nhiên Tổng công ty đã nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, tăng cường chỉ đạo, liên danh liên kết trong công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm cũng như tập trung huy động lực lượng để sản xuất kinh doanh; Đồng thời trong năm qua, Tổng công ty luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Xây dựng, Đảng ủy khối doanh nghiệp TW, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước cùng với sự giúp đỡ của các Bộ, Ban, Ngành, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn từ lãnh đạo TCT đến CBCNV trong toàn TCT. Vì vậy, năm 2020 TCT đã cơ bản nhìn chung hoàn thành và đạt được các kết quả SXKD chủ yếu. Kết quả năm 2020, Tổng giá trị SXKD thực hiện là 8.058 tỷ đồng/KH 7.900 tỷ đồng đạt 102% KHN; Doanh thu thực hiện là 6.858 tỷ đồng/KH 6800 tỷ đồng đạt 101% KHN; Nộp nhà nước 553 tỷ đồng/KH 550 tỷ đồng đạt 101% KHN; Lợi nhuận trước thuế 251 tỷ đồng/KH 280 tỷ đồng đạt 90% KHN. Đảng ủy, lãnh đạo TCT cũng đã chỉ đạo, điều hành thi công xây lắp tại các công trường cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn. Các đơn vị sản xuất điện thực hiện kịp thời, đúng quy trình trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và quản lý vận hành an toàn.

Đ/c Phạm Tấn Công – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Tổng công ty Sông Đà-CTCP đã đạt được trong năm 2020 mặc dù năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh, hầu hết các doanh nghiệp đều gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên TCT Sông Đà cơ bản vẫn duy trì đảm bảo được các kế hoạch đã đề ra trong công tác xây dựng Đảng cung như hoạt động SXKD. Đồng chí nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Tổng công ty Sông Đà vẫn còn những khó khăn, tồn tại, hạn chế như trong báo cáo tổng kết và nội dung tham luận của các đại biểu tại Hội nghị. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và hướng tới năm 2021, đồng chí Phạm Tấn Công yêu cầu Đảng ủy TCT Sông Đà tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao và phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; xác định đây là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả sản xuất, kinh doanh, tích cực tìm kiếm các cơ hội mới trong SXKD của năm 2021 vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch; 

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo về lý luận chính trị đối với cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo quản lý; rà soát việc xây dựng, ban hành và thực hiện tốt quy định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của các ban hợp nhất theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, cần quan tâm thực hiện các chính sách đối với người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Tăng cường triển khai các giải pháp, công nghệ mới, hiện đại trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong quản trị doanh nghiệp, mở rộng thị trường, tập chung vào các lĩnh vực thế mạnh của TCT. Đ/c cũng đề nghị Tổng công ty ĐT&KD vốn nhà nước tiếp tục tăng cường phối hợp hỗ trợ TCT Sông Đà trong các công tác quản trị điều hành, tái cấu trúc doanh nghiệp đảm bảo phát huy nguồn vốn của nhà nước có hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các khó khăn vướng mắc nhanh tróng và kịp thời.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web