Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ 2023 CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP VÀ CÁC... (Ngày 18/05/2023)

Tổng công ty Sông Đà - CTCP trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Sông Đà - CTCP,...

Gia hạn thời gian tổ chức và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ... (Ngày 19/04/2023)

Tài liệu download tại đây: Tải về Tệp đính kèm

Báo cáo thường niên năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Ngày 18/04/2023

Tài liệu download tại đây: Tải về Tệp đính kèm

Đọc tiếp

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu...

Ngày 11/01/2023

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP     ...

Đọc tiếp

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu...

Ngày 11/01/2023

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP     ...

Đọc tiếp

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018 CTCP thủy điện Nậm Chiến

Ngày 28/09/2022

  Căn cứ Nghị quyết số 01/2019-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến. ...

Đọc tiếp

Thông báo nhận cổ tức năm 2021 của CTCP Thuỷ Điện Hương Sơn

Ngày 23/09/2022

Căn cứ Nghị quyết số 01/GSM-ĐHĐCĐ-NQ ngày 28/5/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn. Ngày...

Đọc tiếp

Thông báo mời chào giá kiểm toán Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Ngày 24/06/2022

Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty Sông Đà -...

Đọc tiếp

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2022 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP và các...

Ngày 30/05/2022

Tổng công ty Sông Đà - CTCP trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Sông Đà - CTCP,...

Đọc tiếp
Trang: 1  2  3  4  5  6  

Liên kết web