Thành tích, danh hiệu

Thành tích, danh hiệu

Các thành tựu đạt được

        Với những thành tích và đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng đất nước, Tổng công ty Sông Đà-CTCP đã hai lần được tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều huân huy chương khác, nhiều tập thể và cá nhân đã được tặng danh hiệu anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều danh hiệu cao quý khác.

DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG CHO 5 TẬP THỂ VÀ 13 CÁ NHÂN

- Tập thể CBCNV Tổng công ty Sông Đà (năm 2004)

- Tập thể CBCNV Công ty Sông Đà 9 (năm 2000)

- Tập thể CBCNV Công ty Sông Đà 10 (năm 1998)

- Tập thể đội khoan giếng Công ty Sông Đà 10 (năm 1998).

- Tập thể CBCNV Công ty cổ phần Sông Đà 6 (năm 2011)         

 

 

 

 

 

 

HAI HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH CHO CBCNV TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

- Năm 1994                                                                                
- Năm 2000                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

BA HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT

 

- Tặng thưởng cho CBCNV Tổng công ty Sông Đà năm 1989

- Tặng thưởng cho CBCNV Công ty Sông Đà 9 năm 2002

- Tặng thưởng cho CBCNV Công ty Sông Đà 10 năm 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ

       

- Tặng thưởng cho CBCNV Tổng công ty Sông Đà năm 1986

- Tặng thưởng cho CBCNV Công ty Công trình ngầm năm 1995

- Tặng thưởng cho CBCNV Công ty xây lắp thi công cơ giới năm 1995

- Tặng thưởng cho Đoàn TNCS HCM Tổng công ty Sông Đà năm 2002

- Tặng th­ưởng cho Công đoàn Tổng công ty Sông Đà năm 2008

- Tặng thưởng cho CBCNV Công ty cổ phần Sông Đà 6 năm 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢY HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA

            

- Tặng thưởng cho CBCNV Công ty Xây lắp thi công cơ giới năm 1989

- Tặng thưởng cho CBCNV Công ty Công trình ngầm năm 1989

- Tặng thưởng cho CBCNV Công ty Xây dựng thủy công năm 1995

- Tặng thưởng cho CBCNV Công ty Sông Đà 2 năm 1995

- Tặng thưởng cho Đoàn TNCS HCM TCT Xây dựng thủy điện Sông Đà năm 1993

- Tặng thưởng cho Công đoàn Tổng công ty Sông Đà năm 2002

- Tặng thưởng cho CBCNV Công ty cổ phần Sông Đà 12 năm 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

- 10 tập thể và 10 cá nhân                                             

 

 

 

 

 

 

 

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

   - 16 tập thể và 26 cá nhân                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

   - 86 tập thể và 181 cá nhân                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỜ THI ĐUA LUÂN LƯU CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC.

- Các năm 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

41 HUÂN CHƯƠNG VÀNG CÔNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO.

Số liệu nổi bật

  • Hơn 60 năm kinh nghiệm
  • Tổng tài sản gần 30.000 tỷ đồng
  • Vốn chủ sở hữu 7.365 tỷ đồng
  • Tổng số CBCNV 6.771 người
  • Doanh thu năm 2021 gần 7000 tỷ đồng
  • Lợi nhuận trước thuế hơn 7000 tỷ đồng