Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Tổng thầu xây lắp & EPC

Với hơn 55 năm xây dựng và phát triển, TCT Sông Đà đã thi công nhiều án trọng điểm của đất nước luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng và được Chủ đầu...

Dự án tiêu biểu

Sản xuất kinh doanh điện

Thực hiện chủ trương chuyển dịch mạnh cơ cấu sang sản xuất công nghiệp, nhằm giảm tỷ trọng xây lắp trong Tổng giá trị SXKD, Tổng công ty đã nghiên...

Dự án tiêu biểu

Nhà và đô thị

Tổng công ty đã xây dựng và khẳng định được thương hiệu Sông Đà trong lĩnh vực hạ tầng đô thị với thành công đầu tiên là thực hiện dự án khu đô...