Giám đốc các Ban chức năng

Giám đốc các Ban chức năng

I.Các Ban chức năng của Tổng công ty

1.   VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY
2.   BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
3.   BAN CHIẾN LƯỢC -  ĐẦU TƯ
4.   BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ
5.   BAN ĐẤU THẦU
6.   BAN KIỂM TRA - PHÁP CHẾ - QUẢN TRỊ RỦI RO
7.   BAN QUẢN LÝ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
8.   BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ
9. BAN KINH TẾ

II. Directors of functional departments:

 • Ông

  Kim Thành Nam

  Giám đốc Ban đấu thầu Tổng công ty Sông Đà-CTCP

 • Ông

  Hà Tuấn Linh

  Chánh Văn Phòng Tổng công ty Sông Đà

 • Ông

  Trần Đức Tân

  Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty Sông Đà-CTCP

 • Ông

  Phạm Văn Tăng

  Giám đốc Ban Quản lý Kỹ thuật Công nghệ

 • Ông

  Đỗ Đức Mạnh

  Giám đốc Ban Chiến lược - Đầu tư Tổng công ty Sông Đà-CTCP

 • Ông

  Vũ Đức Quang

  Giám đốc Ban Tài chính Kế toán , Kế toán trưởng Tổng công ty

 • Ông

  Nguyễn Tuấn Phát

  Giám đốc Ban Kinh tế

 • Ông

  Phạm Đức Trọng

  Giám đốc Ban Pháp chế - Quản trị Rủi ro, Chánh Thanh tra Tổng công ty Sông Đà

 • Ông

  Bùi Đình Đông

  Giám đốc Ban Kiểm soát Nội bộ