Gallery ảnh

Gallery ảnh

Đại hội cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Sông Đà - CTCP