Các ban Quản lý dự án thuộc tổng công ty

Các ban Quản lý dự án thuộc tổng công ty

Các ban quản lý dự án thuộc tổng công ty

Số liệu nổi bật

  • Hơn 60 năm kinh nghiệm
  • Tổng tài sản gần 30.000 tỷ đồng
  • Vốn chủ sở hữu 7.365 tỷ đồng
  • Tổng số CBCNV 6.771 người
  • Doanh thu năm 2021 gần 7000 tỷ đồng
  • Lợi nhuận trước thuế hơn 7000 tỷ đồng