Đảng bộ Tổng công ty

Đảng bộ Tổng công ty

Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà-CTCP

ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP

I. Khái quát về Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà

        Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà là đảng bộ cấp trên cơ sở, được thành lập theo Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

1. Chức năng, nhiệm vụ

       Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty (gọi tắt là Đảng ủy Tổng công ty ) là cơ quan lãnh đạo giữa 2 kỳ đại hội, có chức năng lãnh đạo và kiểm tra, giám sát các mặt công tác của tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ và phối hợp với cấp uỷ các địa phương lãnh đạo các mặt công tác đảng trong toàn Tổng công ty nhằm tổ chức, giáo dục và động viên cán bộ, đảng viên và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng Tổng công ty , xây dựng các đoàn thể quần chúng và đội ngũ công nhân viên vững mạnh; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giữ vững vị trí then chốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

       Đảng uỷ Tổng công ty  có nhiệm vụ: Lãnh đạo việc chấp hành chủ trương đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo việc đề ra và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty ; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Tổng công ty; lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức đảng; lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty gồm 28 đồng chí, Ban Thường vụ có 7 đồng chí.

- Quyền Bí thư Đảng uỷ: Đ/c Hồ Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

- Phó Bí thư Đảng uỷ: Đ/c Trần Văn Tuấn - Tổng giám đốc TCT.

- Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ: Đ/c Phạm Văn Quản - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.

3. Bộ phận giúp việc cho Đảng uỷ Tổng công ty: 

- Ban Kiểm tra - Pháp chế - QTRR

- Ban Tổ chức Nhân sự

- Văn phòng TCT

- Ban Tuyên giáo     

4. Tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên

Tính đến ngày 31/8/2020, Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà-CTCP có 24 tổ chức Đảng trực thuộc (17 Đảng bộ cơ sở và 7 Chi bộ cơ sở), hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

II. Danh sách Ban chấp hành, Ban Thường vụ:

1. Ban Thường vụ: Hiện có 7 đồng chí

Đồng chí Hồ Văn Dũng

Quyền Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐQT TCT

Đồng chí Trần Văn Tuấn

Ủy viên BCH

Đảng bộ khối DNTW

Tổng giám đốc TCT

Đồng chí Phạm Văn Quản

Phó Bí thư TT Đảng ủy

Thành viên HĐQT

Chủ tịch CĐ TCT

Đồng chí Đặng Quốc Bảo

Ủy viên BTV Đảng ủy

Thành viên HĐQT TCT

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn

Ủy viên BTV Đảng ủy

Phó Tổng Giám đốc TCT

Đồng chí Phạm Đức Trọng

Ủy viên BTV Đảng ủy

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Giám đốc Ban KT-PC-QTRR TCT

Đồng chí Trần Đức Tân

Ủy viên BTV Đảng ủy

Giám đốc Ban TCNS

Tổng Công ty

 

 

2. Ban chấp hành gồm 28 đồng chí:

1

Đ/c  Hồ Văn Dũng

1962

Quyền Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

2

Đ/c Trần Văn Tuấn

1969

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW; Phó Bí thư Đảng ủy TCT, Tổng giám đốc TCT

3

Đ/c Phạm Văn Quản

1965

Thành viên HĐQT, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch CĐ Tổng công ty

4

Đ/c Đặng Quốc Bảo

1979

Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên HĐQT TCT

5

Đ/c Nguyễn Văn Sơn

1969

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó TGĐ TCT

6

Đ/c Phạm Đức Thành

1978

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó TGĐ TCT

7

Đ/c Nguyễn Văn Thự

1979

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó TGĐ TCT

8

Đ/c Nguyễn Văn Thắng

1969

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Kiểm soát TCT

9

Đ/c Vũ Đức Quang

1967

Ủy viên BCH Đảng bộ, Kế toán trưởng TCT

10

Đ/c Trần Đức Tân

1976

Ủy viên BCH Đảng bộ, Giám đốc Ban TCNS

11

Đ/c Phạm Đức Trọng

1979

Ủy viên BCH Đảng bộ, Giám đốc Ban KT-PC-QTRR

12

Đ/c Nguyễn Tuấn Phát

1977

Ủy viên BCH Đảng bộ, Giám đốc Ban Kinh tế

13

Đ/c Đỗ Đức Mạnh

1970

Ủy viên BCH Đảng bộ, Giám đốc Ban Chiến lược đầu tư

14

Đ/c Nguyễn Hồng Vân

1977

Ủy viên BCH Đảng bộ

15

Đ/c Hà Tuấn Linh

1984

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng; Bí thư Đoàn Thanh niên TCT

16

Đ/c Kim Thành Nam

1977

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó GĐ Ban Đấu thầu TCT

17

Đ/c Vũ Hương Giang

1979

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch CĐ

18

Đ/c Nguyễn Văn Ngọc

1980

Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 2

19

Đ/c Nguyễn Tiến Trường

1974

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 3

20

Đ/c Đặng Văn Chiến

1974

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 4

21

Đ/c Nguyễn Đắc Điệp

1978

Ủy viên BCH Đảng bộ, Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 5

22

Đ/c Trần Thế Quang

1975

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9

23

Đ/c Trần Tuấn Linh

1974

Ủy viên BCH Đảng bộ,

Chủ tịch Công ty CP Sông Đà 10

24

Đ/c Phạm Văn Viết

1971

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 12

25

Đ/c Trần Anh Đức

1975

Ủy viên BCH Đảng bộ, Tổng giám đốc SUDICO, Chủ tịch HĐQT
Công ty CP SĐ 5

26

Đ/c Phạm Văn Mạnh

1965

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Sông Đà

27

Đ/c Mai Ngọc Hoàn

1973

Ủy viên BCH Đảng bộ, TGĐ Công ty CP thủy điện Cần Đơn

28

Đ/c Nguyễn Tá Thực

1971

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và phát triển điện Sesan 3A