Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 26/6/2020, tại Hội trường tầng 4 Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Tổng công ty Sông Đà – CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tham dự tại Đại hội có các đại biểu đại diện Bộ Xây dựng, đơn vị kiểm toán A&C và 145 cổ đông đại diện cho 449.092.412 cổ phần của Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

IMG_1570.JPG

Các Đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Mở đầu Đại hội, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Sau khi Ban tổ chức giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, thay mặt Chủ tọa Đại hội ông Hồ Văn Dũng  - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã chỉ định Thư ký Đại hội cũng như Ban kiểm phiếu. Thay mặt Chủ tọa Đại hội, ông Hồ Văn Dũng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

IMG_1605.JPG

Ông Hồ Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà – CTCP thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo

Tiếp theo Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Ban Kiểm soát TCT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Ông Trần Văn Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020. Ông Nguyễn Văn Tùng – Thành viên HĐQT TCT trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của TCT Sông Đà.

IMG_1602.JPG

Các nội dung trong Tờ trình của HĐQT đều được các Cổ đông biểu quyết thông qua

Sau khi thảo luận, các cổ đông dự họp nhất trí thông qua nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị với tỷ lệ cao từ 99,99% trở lên. Theo đó, Tổng giá trị SXKD năm 2020 của Công ty mẹ /Tổ hợp Tổng công ty là 700/7.900 tỷ đồng, Tổng doanh thu 780/6.800 tỷ đồng, Nộp nhà nước 32/550 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 28/280 tỷ đồng, Kế hoạch đầu tư Tổ hợp Tổng công ty là 500 tỷ đồng. Với kế hoạch SXKD trên, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 sẽ được Hội đồng quản trị TCT rà soát, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp tại thời điểm 30/9/2020 và lợi nhuận chưa phân phối còn lại để xác định. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức chính thức sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng.

IMG_1712.JPG

Bà Nguyễn Hồng Vân – Trưởng Ban Thư ký lên đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web