Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

Thông báo chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần ĐT PT Khu kinh tế Hải Hà
  1. Tổ chức thực hiện giao dịch (bán cổ phần): Tổng công ty Sông Đà

  2. Cổ phần chuyển nhượng: Công ty cổ phần ĐT PT Khu kinh tế Hải Hà

  3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 149.945 cổ phần, tương đương 29,46% vốn điều lệ thực góp Công ty cổ phần ĐT PT Khu kinh tế Hải Hà

  4. Số lượng cổ phầnbán:149.945 cổ phần, tương ứng 29,46% vốn điều lệ thực góp của Công ty cổ phần ĐT PT Khu kinh tế Hải Hà

  5. Mệnh giá: 160.000 đồng/cổ phần

  6. Tổng giá trị bán: 23.991.200.000 đồng mệnh giá

  7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phần, tương đương 0% vốn điều lệ Công ty cổ phần ĐT PT Khu kinh tế Hải Hà.

  8. Phương thức giao dịch: chào bán cạnh tranh về giá giữa các nhà đầu tư.

  9. Đối tượng: các nhà đầu tư đủ năng lực

  10. Thông tin liên hệ: Ông Trần Thế Anh–Ban Tài chính – Kế toán, Tổng công ty Sông Đà

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web