Giám đốc các Ban chức năng

Giám đốc các Ban chức năng

I. Các Ban chức năng của Tổng công ty

1. VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY
2. BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
3. BAN CHIẾN LƯỢC -  ĐẦU TƯ
4. BAN QUẢN LÝ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
5. BAN CƠ KHÍ THIẾT BỊ
6. BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ
7. BAN KINH TẾ
8. BAN PHÁP CHẾ
9. BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ
10. BAN ĐẤU THẦU
11. 
BAN QLDA TÁI CẤU TRÚC VÀ NÂNG CAO QUẢN TRỊ CÔNG TY

II. Giám đốc các Ban chức năng:

 • Ông

  Nguyễn Tuấn Phát

  Giám đốc Ban Kinh tế

 • Ông

  Trần Đức Tân

  Ủy viên BCH Đảng bộ,Chánh Văn Phòng Tổng công ty Sông Đà

 • Ông

  Bùi Đình Đông

  Giám đốc Ban Kiểm soát Nội bộ

 • Ông

  Mai Đại Lục

  Giám đốc Ban Quản trị Rủi ro

 • Ông

  Lương Văn Sơn

  UV BCH Đảng bộ Tổng công ty, Giám đốc Ban Chiến lược - đầu tư Tổng công ty

 • Ông

  Phạm Văn Viết

  Giám đốc Ban Tài chính Kế toán , Kế toán trưởng Tổng công ty

 • Ông

  Phạm Đức Thành

  Giám đốc Ban Pháp chế

 • Ông

  Thái Sơn

  UV BCH Đảng bộ Tổng công ty Giám đốc Ban đấu thầu

 • Ông

  Nguyễn Đình Rĩu

  Giám đốc Ban Cơ khí Thiết bị Tổng công ty

 • Ông

  Nguyễn Duy Kiên

  Giám đốc Ban Quản lý Kỹ thuật Công Nghệ Tổng công ty

 • Ông

  Phạm Văn Kiểm

  UV BCH Đảng bộ Tổng công ty, Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty