Gallery ảnh

Gallery ảnh

Tin nổi bật

 1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Sông Đà - CTCP

 2. Mã chứng khoán:  GSM

 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 708.150 CP (tỷ lệ 2,48%  vốn điều lệ)

 4. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 708.150 CP

 5. Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển quyền sở hữu 708.150 CP GSM cho các nhà đầu tư qua hệ thống của VSD đối với các nhà đầu tư đã ký thỏa thuận với Tổng Công ty Sông Đà về việc nhận lại tài sản theo các điều khoản tại Hợp đồng ủy thác đầu tư theo công văn số 5729/UBCK-PTTT ngày 9/9/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 

 6. Phương thức giao dịch: giao dịch qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, không sử dụng hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Số liệu nổi bật

 • Hơn 57 năm kinh nghiệm
 • Tổng tài sản 29.912 tỷ đồng
 • Vốn chủ sở hữu 8.092 tỷ đồng
 • Tổng số CBCNV 15.276 người
 • Doanh thu năm 2017 9.680 tỷ đồng
 • Kế hoạch năm 2018 12.500 tỷ đồng