Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Kế hoạch SXKD và Đầu tư 5 năm (2016-2020)

Ngày 17/03/2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016-2020 của TCT Sông Đà đang trình Bộ Xây dựng phê duyệt tại văn bản số 2049 /TCT-CLĐT ngày 15 tháng 11 năm 2016
Chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016

Ngày 10/11/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016
Chi tiết
Trang: 1  2  3  

Số liệu nổi bật

  • Hơn 58 năm kinh nghiệm
  • Tổng tài sản 30.000 tỷ đồng
  • Vốn chủ sở hữu 7.537 tỷ đồng
  • Tổng số CBCNV 9.722 người
  • Doanh thu năm 2018 8.261 tỷ đồng
  • Kế hoạch năm 2019 10.000 tỷ đồng