Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm 2013-2015

Ngày 10/11/2016

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm 2013-2015
Chi tiết

Báo cáo thực trạng quản trị năm 2015

Ngày 10/11/2016

Báo cáo thực trạng quản trị năm 2015
Chi tiết

Báo cáo tiền lương 2015

Ngày 10/11/2016

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2015 và kế hoạch năm 2016 BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA CÔNG TY MẸ - TCT NĂM 2016
Chi tiết
Trang: 1  2  

Số liệu nổi bật

  • Hơn 57 năm kinh nghiệm
  • Tổng tài sản 29.912 tỷ đồng
  • Vốn chủ sở hữu 8.092 tỷ đồng
  • Tổng số CBCNV 15.276 người
  • Doanh thu năm 2017 9.680 tỷ đồng
  • Kế hoạch năm 2018 12.500 tỷ đồng