Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Kế hoạch SXKD và Đầu tư 5 năm (2016-2020)

Ngày 17/03/2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 2016-2020 của TCT Sông Đà đang trình Bộ Xây dựng phê duyệt tại văn bản số 2049 /TCT-CLĐT ngày 15 tháng 11 năm 2016
Chi tiết
Trang: 1  2  

Số liệu nổi bật

  • Hơn 57 năm kinh nghiệm
  • Tổng tài sản 29.912 tỷ đồng
  • Vốn chủ sở hữu 8.092 tỷ đồng
  • Tổng số CBCNV 15.276 người
  • Doanh thu năm 2017 9.680 tỷ đồng
  • Kế hoạch năm 2018 12.500 tỷ đồng