Các đơn vị thành viên

Các đơn vị thành viên

Số liệu nổi bật

  • Hơn 57 năm kinh nghiệm
  • Tổng tài sản 29.911.000.000.000 tỷ đồng
  • Vốn chủ sở hữu 8.500 tỷ đồng
  • Tổng số CBCNV 15.276 người
  • Doanh thu năm 2017 10.700 tỷ đồng
  • Kế hoạch năm 2018 12.500 tỷ đồng