Các ban Quản lý dự án thuộc tổng công ty

Các ban Quản lý dự án thuộc tổng công ty

Các ban quản lý dự án thuộc tổng công ty

Số liệu nổi bật

  • Hơn 56 năm kinh nghiệm
  • Tổng tài sản 27.000.000 tỷ đồng
  • Vốn chủ sở hữu 8.500 tỷ đồng
  • Tổng số CBCNV 15.276 người
  • Doanh thu năm 2016 13.599 tỷ đồng
  • Kế hoạch năm 2017 12.000 tỷ đồng