Các ban Quản lý dự án thuộc tổng công ty

Các ban Quản lý dự án thuộc tổng công ty

Các ban quản lý dự án thuộc tổng công ty

Số liệu nổi bật

  • Hơn 57 năm kinh nghiệm
  • Tổng tài sản 27.000.000 tỷ đồng
  • Vốn chủ sở hữu 8.500 tỷ đồng
  • Tổng số CBCNV 15.276 người
  • Doanh thu năm 2017 10.700 tỷ đồng
  • Kế hoạch năm 2018 12.500 tỷ đồng