Đơn vị sự nghiệp thuộc tổng công ty

Đơn vị sự nghiệp thuộc tổng công ty

Đơn vị sự nghiệp của tổng công ty

Số liệu nổi bật

  • Hơn 56 năm kinh nghiệm
  • Tổng tài sản 27.000.000 tỷ đồng
  • Vốn chủ sở hữu 8.500 tỷ đồng
  • Tổng số CBCNV 15.276 người
  • Doanh thu năm 2016 13.599 tỷ đồng
  • Kế hoạch năm 2017 12.000 tỷ đồng