Đảng bộ Tổng công ty

Đảng bộ Tổng công ty

Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà-CTCP

I. Khái quát về Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà

        Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà là đảng bộ cấp trên cơ sở, được thành lập theo Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

1. Chức năng, nhiệm vụ

       Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty (gọi tắt là Đảng uỷ Tổng công ty ) là cơ quan lãnh đạo giữa 2 kỳ đại hội, có chức năng lãnh đạo và kiểm tra, giám sát các mặt công tác của tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ và phối hợp với cấp uỷ các địa phương lãnh đạo các mặt công tác đảng trong toàn Tổng công ty nhằm tổ chức, giáo dục và động viên cán bộ, đảng viên và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng Tổng công ty , xây dựng các đoàn thể quần chúng và đội ngũ công nhân viên vững mạnh; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giữ vững vị trí then chốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

       Đảng uỷ Tổng công ty  có nhiệm vụ: Lãnh đạo việc chấp hành chủ trương đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo việc đề ra và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty ; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Tổng công ty ; lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức đảng; lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty  gồm 32 đồng chí, Ban Thường vụ có 9 đồng chí, Thường trực Đảng ủy có 3 đồng chí.

- Phó Bí thư phụ trách Đảng uỷ: Đ/c Hồ Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

- Phó Bí thư Đảng uỷ: Đ/c Phạm Văn Quản - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty

3. Các ban của Đảng uỷ Tổng công ty 

Đảng uỷ có 4 Ban tham mưu, giúp việc gồm:

- Uỷ ban Kiểm tra: Đ/c Trần Văn Tuấn - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm, Tổng giám đốc TCT

- Ban Tổ chức: Đ/c Công Thị Thanh Huyền - Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban

- Văn phòng + Ban Tuyên giáo: Đ/c Đặng Thị Tuyến - Ủy viên BCH, Chánh văn phòng; Trưởng ban           

4. Tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên

Tính đến ngày 31/2/2017, Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà-CTCP có 36 tổ chức Đảng trực thuộc (28 đảng bộ cơ sở và 8 chi bộ cơ sở) với tổng số 4.038 đảng viên sinh hoạt trong 233 chi bộ, hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

II. Danh sách Ban chấp hành, Ban Thường vụ:

1. Ban Thường vụ: Hiện có ... đồng chí

Đồng chí Hồ Văn Dũng

Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy

Chủ tịch HĐQT TCT

Đồng chí Trần Văn Tuấn

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT

Tổng giám đốc TCT

Đồng chí Phạm Văn Quản

Phó Bí thư Đảng ủy, TV HĐQT

Chủ tịch Công đoàn TCT

Đồng chí Nguyễn Doãn Hành

Ủy viên BTV Đảng ủy

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng

Ủy viên BTV Đảng ủy

Thành viên HĐQT Tổng công ty

Đồng chí Đặng Quốc Bảo

Ủy viên BCH Đảng ủy

Đồng chí Trần Văn Thạnh

Ủy viên BTV Đảng ủy

 

 

2. Ban chấp hành gồm ..... đồng chí:

1

Đ/c  Hồ Văn Dũng

1962

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

2

Đ/c Phạm Văn Quản

1965

Thành viên HĐQT, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch CĐ Tổng công ty

3

Đ/c Trần Văn Tuấn

1969

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Tổng giám đốc Tổng công ty

4

Đ/c Nguyễn Văn Tùng

1962

Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐQT Tổng công ty

5

Đ/c Nguyễn Doãn Hành

1960

Ủy viên BTV Đảng ủy

6

Đ/c Nguyễn Kim Tới

1959

Ủy viên BTV Đảng ủy

7

Đ/c Đặng Quốc Bảo

1979

Ủy viên BTV Đảng ủy

8

Đ/c Trần Văn Thạnh

1966

Ủy viên BTV Đảng ủy

9

Đ/c Phạm Văn Kiểm

1959

Ủy viên BCH Đảng ủy, Giám đốc Ban TCNS

10

Đ/c Đặng Văn Chiến

1974

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 4

11

Đ/c Lương Văn Sơn

1959

Ủy viên BCH Đảng ủy, Giám đốc Ban chiến lược đầu tư Tổng công ty

12

Đ/c Thái Sơn

1961

Ủy viên BCH Đảng ủy, Giám đốc Ban đấu thầu Tổng công ty

13

Đ/c Đặng Thị Tuyến

1965

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chánh văn phòng ĐẢng ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty

14

Đ/c Trần Đức Tân

1976

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chánh văn phòng Tổng công ty

15

Đ/c Công Thị Thanh Huyền

1973

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT

16

Đ/c Lê Văn Giang

1958

Ủy viên BCH Đảng ủy; Bí thư Đảng ủy Công ty CP Sông Đà 2

17

Đ/c Nguyễn Văn Bình

1973

Ủy viên BCH Đảng ủy, Giám đốc BĐH thuỷ điện Đồng Nai 5

18

Đ/c Nguyễn Hoàng Cường

1972

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 9

19

Đ/c Trần Ngọc Lan

1958

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 10

20

Đ/c Nguyễn Văn Sơn

1969

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 11

21

Đ/c Đỗ Đình Hiện

1961

Ủy viên BCH Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP điện Việt Lào

22

Đ/c Phạm Văn Viết

1971

Ủy viên BCH Đảng ủy, Thành viên BKS Tổng công ty

23

Đ/c Trần Anh Đức

1975

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 5, Tổng giám đốc Công ty CP ĐTPT đô thị và KCN Sông Đà

24

Đ/c Ninh Duy Phóng

1964

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 3, Công ty CP thủy điện Nậm Chiến

25

Đ/c Mai Ngọc Hoàn

1973

Ủy viên BCH Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP thủy điện Cần Đơn

               26

Đ/c Hà Tuấn Linh

 1984

Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty