Đảng bộ Tổng công ty

Đảng bộ Tổng công ty

Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà

I. Khái quát về Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà

        Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà là đảng bộ cấp trên cơ sở, được thành lập theo Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

1. Chức năng, nhiệm vụ

       Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty (gọi tắt là Đảng uỷ Tổng công ty ) là cơ quan lãnh đạo giữa 2 kỳ đại hội, có chức năng lãnh đạo và kiểm tra, giám sát các mặt công tác của tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ và phối hợp với cấp uỷ các địa phương lãnh đạo các mặt công tác đảng trong toàn Tổng công ty nhằm tổ chức, giáo dục và động viên cán bộ, đảng viên và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng Tổng công ty , xây dựng các đoàn thể quần chúng và đội ngũ công nhân viên vững mạnh; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giữ vững vị trí then chốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

       Đảng uỷ Tổng công ty  có nhiệm vụ: Lãnh đạo việc chấp hành chủ trương đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo việc đề ra và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty ; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Tổng công ty ; lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức đảng; lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty  gồm 32 đồng chí, Ban Thường vụ có 9 đồng chí, Thường trực Đảng ủy có 3 đồng chí.

- Bí thư Đảng uỷ: Đồng chí Dương Khánh Toàn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty

- Phó Bí thư Đảng uỷ: Đồng chí Hồ Văn Dũng - Tổng giám đốc Tổng công ty

- Phó Bí thư Đảng uỷ: Đồng chí Phạm Văn Quản - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty

3. Các ban của Đảng uỷ Tổng công ty 

Đảng uỷ có 4 Ban tham mưu, giúp việc gồm:

- Uỷ ban Kiểm tra:      Đ/c Trần Văn Tuấn - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm, Phó Tổng giám đốc TCT

- Ban Tổ chức:           Đ/c Công Thị Thanh Huyền - Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban

- Ban Tuyên giáo:       Đ/c Đặng Thị Tuyến - Ủy viên BCH, Trưởng ban

- Văn phòng:               Đ/c Lê Công Tinh - Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng

4. Tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên

Tính đến ngày 31/2/2017, Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà có 36 tổ chức Đảng trực thuộc (28 đảng bộ cơ sở và 8 chi bộ cơ sở) với tổng số 4.038 đảng viên sinh hoạt trong 233 chi bộ, hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

II. Danh sách Ban chấp hành, Ban Thường vụ:

1. Ban Thường vụ: Hiện có 9 đồng chí

Đồng chí Dương Khánh Toàn

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty

 

Đồng chí Hồ Văn Dũng

Phó Bí thư Đảng ủy

Tổng giám đốc Tổng công ty

Đồng chí Phạm Văn Quản

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch Công đoàn TCT

Đồng chí Nguyễn Kim Tới

Ủy viên BTV Đảng ủy

Thành viên HĐTV Tổng công ty

Đồng chí Nguyễn Doãn Hành

Ủy viên BTV Đảng ủy

Thành viên HĐTV Tổng công ty

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng

Ủy viên BTV Đảng ủy

Thành viên HĐTV Tổng công ty

Đồng chí Trần Văn Tuấn

Ủy viên BTV Đảng ủy

Phó Tổng Giám đốc TCT

Đồng chí Kim Mạnh Hà

Ủy viên BTV Đảng ủy

Phó Tổng Giám đốc TCT

Đồng chí Trần Văn Thạnh

Ủy viên BTV Đảng ủy

Phó Tổng Giám đốc TCT

 

2. Ban chấp hành gồm 32 đồng chí:

 1.  

Đ/c  Dương Khánh Toàn

1958

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty

 1.  

Đ/c  Hồ Văn Dũng

1962

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty

 1.  

Đ/c Phạm Văn Quản

1965

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch CĐ Tổng công tu

 1.  

Đ/c Nguyễn Kim Tới

1959

Ủy viên BTV Đảng ủy, TV HĐTV Tổng công ty

 1.  

Đ/c Nguyễn Doãn Hành

1960

Ủy viên BTV Đảng ủy, TV HĐTV Tổng công ty

 1.  

Đ/c Nguyễn Văn Tùng

1962

Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty

 1.  

Đ/c Trần Văn Tuấn

1969

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKR, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

 1.  

Đ/c Kim Mạnh Hà

1971

Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

 1.  

Đ/c Trần Văn Thạnh

1966

Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

 1.  

Đ/c :Nguyễn Văn Tiến

1969

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

 1.  

Đ/c Lê Công Tinh

1958

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chánh VP Đảng ủy Tổng công ty

 1.  

Đ/c Phạm Văn Kiểm

1959

Ủy viên BCH Đảng ủy, Giám đốc Ban TCNS

 1.  

Đ/c Đặng Văn Chiến

1974

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 4

 1.  

Đ/c Hoàng Minh Thuận

1973

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 3

 1.  

Đ/c Lương Văn Sơn

1959

Ủy viên BCH Đảng ủy, Giám đốc Ban chiến lược đầu tư Tổng công ty

 1.  

Đ/c Thái Sơn

1961

Ủy viên BCH Đảng ủy, Giám đốc Ban đấu thầu Tổng công ty

 1.  

Đ/c Đặng Thị Tuyến

1965

Ủy viên BCH Đảng ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty

 1.  

Đ/c Trần Đức Tân

1976

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chánh văn phòng Tổng công ty

 1.  

Đ/c Công Thị Thanh Huyền

1973

Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT

 1.  

Đ/c Lê Văn Giang

1958

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 2

 1.  

Đ/c Nguyễn Văn Bình

1973

Ủy viên BCH Đảng ủy, Giám đốc BĐH thuỷ điện Đồng Nai 5

 1.  

Đ/c Trần Văn Huyên

1968

Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Đảng uỷ Công ty CP Sông Đà 5

 1.  

Đ/c Đặng Quốc Bảo

1979

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 6

 1.  

Đ/c Nguyễn Hoàng Cường

1972

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 9

 1.  

Đ/c Trần Ngọc Lan

1958

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 10

 1.  

Đ/c Nguyễn Văn Sơn

1969

Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 11

 1.  

Đ/c Đỗ Đình Hiện

1961

Ủy viên BCH Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty CP điện Việt Lào

 1.  

Đ/c Phạm Văn Viết

1971

Ủy viên BCH Đảng ủy, Kế toán trưởng Tổng công ty

 1.  

Đ/c Trần Anh Đức

1975

Ủy viên BCH Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP ĐTPT đô thị và KCN Sông Đà

 1.  

Đ/c Ninh Duy Phóng

1964

Ủy viên BCH Đảng ủy, Giám đốc BĐH DA thủy điện Sơn Là,Huội Quảng

 1.  

Đ/c Mai Ngọc Hoàn

1973

Ủy viên BCH Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP thủy điện Cần Đơn

   32. Đ/c Hà Tuấn Linh  1984 Ủy viên BCH Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty