Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

Tổng công ty Sông Đà – CTCP tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 06/06/2019, tại trụ sở chính Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Hà Nội, Tổng công ty Sông Đà – CTCP đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2019.

Tham dự Đại hội có Ông. Đậu Minh Thanh –Vụ trưởng vụ quản lý Doanh Nghiệp, cùng các Lãnh đạo và Chuyên viên các Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Xây dựng.

Về phía TCT Sông Đà – CTCP , có Ông Hồ Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, Ông Trần Văn Tuấn – TGĐ Tổng công ty. Dự đại hội còn có các ông bà trong HĐQT TCT, Ban TGĐ TCT, Kiểm soát viên TCT, Giám đốc, Phó giám đốc các Ban chức năng TCT, cùng toàn thể quý cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Sông Đà.

ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty Sông Đà – TCT năm 2019 đã thông qua các nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Các tờ trình Thông qua: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Sửa đổi Điều lệ hoạt động Tổng công ty Sông Đà – CTCP; Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Đậu Minh Thanh Vụ trưởng vụ quản lý Doanh Nghiệp – Bộ Xây dựng đã khẳng định Tổng công ty là doanh nghiệp có bề dày truyền thống lịch sử của đất nước thi công đầu tư các công trình thủy điện, giao thông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Sông Đà - CTCP năm 2019 đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển bền vững của Tổng công ty Sông Đà theo mục tiêu đã đặt ra.

Với nỗ lực và quyết tâm của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, Tổng công ty Sông Đà tập trung nguồn lực, hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua, đưa Tổng công ty Sông Đà phát triển bền vững.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web