Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 12 trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian:   08h30, ngày 21 tháng 06 năm 2019

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sông Đà 2 - km 10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 12 tại thời điểm ngày 17/05/2019.

4. Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo thông báo mời họp này.     

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: http://www.songda.vn; đề nghị Quý vị nghiên cứu và mang theo để sử dụng tại Đại hội.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm download tại đây:

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Giấy xác nhận/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

5. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động và thẩm định năm 2018.

7. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

8. Tờ trình: Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

9. Tờ trình: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.

10. Mẫu Thư ứng cử/ đề cử/ sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia HĐQT.

11. Mẫu Thư ứng cử/ đề cử/ sơ yếu lý lịch ứng viên tham gia BKS.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web