Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Mã chứng khoán:  GSM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 720.050 CP (tỷ lệ 2,52% vốn điều lệ)

Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 720.050 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển quyền sở hữu 720.050 CP GSM cho các nhà đầu tư qua hệ thống của VSD đối với các nhà đầu tư đã ký thỏa thuận với Tổng Công ty Sông Đà về việc nhận lại tài sản theo các điều khoản tại Hợp đồng ủy thác đầu tư theo công văn số 5729/UBCK-PTTT ngày 9/9/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 

Phương thức giao dịch: giao dịch qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, không sử dụng hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web