Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN ĐẾN NGÀY 19/04/2019
  1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Sông Đà - CTCP
  2. Mã chứng khoán:  GSM
  3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 693.550 CP (tỷ lệ 2,43% vốn điều lệ)
  4. Mục đích thực hiện giao dịch: Chuyển quyền sở hữu 693.550 CP GSM cho các nhà đầu tư qua hệ thống của VSD đối với các nhà đầu tư đã ký thỏa thuận với Tổng Công ty Sông Đà về việc nhận lại tài sản theo các điều khoản tại Hợp đồng ủy thác đầu tư theo công văn số 5729/UBCK-PTTT ngày 9/9/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 
  5. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 693.550 CP
  6. Số lượng cổ phần đã chuyển nhượng: 3000 CP
  7. Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 690.550 CP, chiếm 2,42% vốn điều lệ tại Công ty CP thủy điện Hương Sơn
  8. Phương thức giao dịch: giao dịch qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, không sử dụng hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  9. Thời gian thực hiện giao dịch: 19/4/2019

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web