Sản xuất kinh doanh điện

Sản xuất kinh doanh điện

Sản xuất kinh doanh điện

Thực hiện chủ trương chuyển dịch mạnh cơ cấu sang sản xuất công nghiệp, nhằm giảm tỷ trọng