Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Sông Đà - CTCP

Tổng công ty Sông Đà - CTCP trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Sông Đà - CTCP, cụ thể như sau:

1. Thời gian:   08h00 ngày 06 tháng 06 năm 2019

2. Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại thời điểm ngày 23/05/2019.

4. Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo thông báo mời họp này.     

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: http://www.songda.vn; đề nghị quý vị nghiên cứu và mang theo để sử dụng tại Đại hội.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm download tại đây:

  1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
  2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông;
  3. Báo cáo của HĐQT Tổng công ty về tình hình hoạt động năm 2018; Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
  4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019;
  5. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
  6. Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018; Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019;
  7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
  8. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;
  9. Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Tổng công ty Sông Đà - CTCP;

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web